1495561443: fgrep -i 'svn' */*.td2
1495569974: fgrep -i 'unix' */*.td2
1495574692: fgrep -i 'racc' */*.td2
1495585682: fgrep -i 'p_xargc' */*.td2
1495594156: echo $?
1495594166: fgrep -i 'p_xargc' */*.td2
1495602753: fgrep -i 'p_xargc' */*.td2
1495608123: fgrep -i 'remove' */*.td2
1495615426: ps -ef
1495615436: fgrep -i 'java' */*.td2
1495640638: fgrep -i 'rfc' */*.td2
1495649282: fgrep -i 'tmail' */*.td2
1495668170: fgrep -i 'vim' */*.td2
1495673772: jobs
1495673782: fgrep -i 'oracle' */*.td2
1495679584: fgrep -i 'PShare' */*.td2
1495679585: fgrep -i 'remove' */*.td2
1495685014: fgrep -i '88888' */*.td2
1495694246: fgrep -i 'p_xargc' */*.td2
1495715221: who
1495715231: fgrep -i 'vi' */*.td2
1495766801: fgrep -i 'vim' */*.td2
1495767327: fgrep -i 'svn' */*.td2
1495769992: fgrep -i 'oracle' */*.td2

% fgrep -i '' */*.td2