1540120325: fgrep -i 'Mac' */*.td2
1540120325: fgrep -i 'NCR' */*.td2
1540120326: fgrep -i 'href' */*.td2
1540120330: make
1540120340: fgrep -i 'lldn' */*.td2
1540120340: fgrep -i 'remove' */*.td2
1540120340: fgrep -i 'subversion fsfs' */*.td2
1540120355: fgrep -i 'vimrc' */*.td2
1540120355: fgrep -i 'tru64' */*.td2
1540120345: ls
1540120355: fgrep -i 'vim' */*.td2
1540120370: fgrep -i 'rfc' */*.td2
1540120370: fgrep -i 'pentium' */*.td2
1540120370: fgrep -i '88888' */*.td2
1540120370: fgrep -i 'svnserve' */*.td2
1540120384: fgrep -i 'svn-commit' */*.td2
1540120385: fgrep -i 'td4' */*.td2
1540120399: fgrep -i 'skk' */*.td2
1540120399: fgrep -i 'racc' */*.td2
1540120414: fgrep -i 'tdiary-grep' */*.td2
1540135041: fgrep -i 'tru64' */*.td2
1540135919: fgrep -i 'java' */*.td2

% fgrep -i '' */*.td2