1506331096: fgrep -i 'zsh' */*.td2
1506331491: fgrep -i 'grep' */*.td2
1506332673: fgrep -i 'programing' */*.td2
1506333250: fgrep -i 'Test::Unit' */*.td2
1506336832: fgrep -i 'ripper' */*.td2
1506336911: fgrep -i 'alphastation' */*.td2
1506336902: date
1506336912: fgrep -i 'perl' */*.td2
1506336959: fgrep -i 'python' */*.td2
1506337006: fgrep -i 'parsec' */*.td2
1506339414: fgrep -i 'rhg' */*.td2
1506339478: jobs
1506339488: fgrep -i 'review' */*.td2
1506340769: fgrep -i 'rhg' */*.td2
1506341095: fgrep -i 'TD4' */*.td2
1506346981: fgrep -i 'ReVIEW' */*.td2
1506347274: fgrep -i 'ripper' */*.td2
1506347624: fgrep -i 'svn-commit' */*.td2
1506349879: fgrep -i 'p_xargc' */*.td2
1506350005: fgrep -i 'rfc' */*.td2
1506360022: fgrep -i 'td4' */*.td2
1506365511: fgrep -i 'td4' */*.td2

% fgrep -i '' */*.td2