1490658757: fgrep -i 'parsec' */*.td2
1490673930: fgrep -i 'TD4' */*.td2
1490694123: fgrep -i 'no servers reachable' */*.td2
1490709439: fgrep -i 'td4' */*.td2
1490717698: fgrep -i 'TD4' */*.td2
1490730084: fgrep -i 'lldn' */*.td2
1490742032: fgrep -i 'Mac' */*.td2
1490742022: ls
1490742032: fgrep -i 'href' */*.td2
1490742032: fgrep -i 'racc' */*.td2
1490742033: fgrep -i 'ripper' */*.td2
1490742033: fgrep -i 'rfc' */*.td2
1490742050: ls
1490742060: fgrep -i 'combinator' */*.td2
1490742061: fgrep -i 'tdiary' */*.td2
1490742061: fgrep -i 'python' */*.td2
1490742061: fgrep -i 'tdiary-grep' */*.td2
1490742062: fgrep -i 'xclipstr' */*.td2
1490743092: fgrep -i 'combinator' */*.td2
1490747552: fgrep -i 'tmail' */*.td2
1490748784: fgrep -i 'racc' */*.td2
1490749600: w
1490749610: fgrep -i 'skk' */*.td2

% fgrep -i '' */*.td2